Criteria voor aanvraag

 • Het project/de activiteit dient de Barneveldse samenleving te versterken en te verbinden op een van de volgende deelgebieden:
  • Welzijn
  • Cultureel
  • Werk en inkomen
 • Het project dient een aantoonbare verandering/verbetering na te streven.
 • De aanvraag is vernieuwend van opzet en gericht op het aangaan van nieuwe verbindingen.
 • Bij voorkeur is er sprake van ten minste twee samenwerkende organisaties (bijvoorbeeld een stichting, vereniging of burgerinitiatief). Het project dient een samenbindend karakter te hebben.
 • Bij het project zijn ook andere partijen bij de financiering betrokken ( financieel en/of in natura).
 • Het wordt van belang gevonden dat de doelgroepen en de direct belanghebbenden op een of andere manier bij het project zijn/ worden betrokken.
 • De aanvrager(s) is/zijn transparant over resultaten, werkwijzen, methoden, omzet, financiële huishouding etc.

Heeft u de “Criteria voor aanvraag” doorgelezen en wilt graag met uw project een sponsoraanvraag doen bij het Jan van Schaffelaarfonds?

 • Politiek of religieus gebonden projecten/activiteiten worden niet gehonoreerd.
 • Het project/de activiteit is niet commercieel en valt buiten elke reguliere financiering.
 • De aanvrager heeft zelf onvoldoende middelen om het project/de activiteit te financieren.
 • De donatie is in principe eenmalig en heeft geen structureel karakter.
 • De aanvraag wordt bij voorkeur gedaan door een rechtspersoon/rechtspersonen zonder winstoogmerk (met bij voorkeur een algemeen nut beogende doelstelling) of burgerinitiatieven die qua doelstelling aansluiten bij de doelstelling van de stichting Jan van Schaffelaar.
 • Het verstrekken van middelen geschiedt conform de geldende regels voor een ANBI.
 • Het project/de activiteit heeft een duidelijk start- en eindpunt.
 • De aanvraag dient uiterlijk acht weken voor de start van het project/de activiteit digitaal te worden ingediend met alle vereiste bijlagen: projectplan, begroting, dekkingsplan en gegevens van uw stichting of rechtsvorm (uittreksel KvK en statuten).
 • Ondanks dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan het bestuur van het JvS fonds besluiten hier om haar moverende redenen van af te wijken en een aanvraag afwijzen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Na het beëindiging van het project/de activiteit dient u binnen een maand een eindverslag met financieel overzicht digitaal aan ons aan te leveren. Mochten de werkelijke kosten uiteindelijk lager uitvallen dan de bijdrage van het JvS, dan dient u het te veel betaalde direct terug te storten op ons IBAN-nummer NL37 RABO 0310772451 t.n.v. Stichting Jan van Schaffelaarfonds in Barneveld.